Všeobecné zmluvné podmienky pre účasť dieťaťa na dennom tábore Tvorivé stavebnice

Podľa ustanovení zákona č.281/2001 Z.z. a Občianskeho zákonníka č.40/1964 v znení neskorších zmien a doplnkov.

Tieto všeobecné zmluvné podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Talenty Na Východe, s.r.o., Kostolná pri Dunaji 244, 903 01, IČO:51 841 509, DIČ: 2120806094 (ďalej len „prevádzkovateľ“) a rodičom alebo zákonným zástupcom dieťaťa (ďalej len „objednávateľ“ ) pri organizácii denného LEGO tábora Tvorivé stavebnice ( ďalej len „tábor“), ktorého sa dieťa (ďalej len „dieťa“) zúčastní. Dieťaťom je každá osoba mladšia ako 18 rokov, ktorá je zastúpená rodičom, alebo zákonným zástupcom. Tieto podmienky sú  pre zúčastnené strany záväzné.

Zmluvný vzťah

 1. Zmluvný vzťah vzniká medzi prevádzkovateľom a objednávateľom vyplnením prihlasovacieho formuláru na webstránke www.tvorivestavebnice.sk, jeho potvrdením zo strany prevádzkovateľa a preukázaním dokladu o zaplatení 100% zálohy ceny objednávateľom. Ak objednávateľ sumu tábora do 14 pracovných dní od doručenia výzvy zo strany prevádzkovateľa, rezervácia sa ruší a miesto je odstúpené inému záujemcovi.

Cena a platobné podmienky

 1. Objednávatelia, ktorí záväzne prihlásili svoje dieťa do denného tábora môžu uhradiť sumu za tábor bankovým prevodom – s uvedením variabilného symbolu /VS/ a menom dieťaťa v poznámke a to na základe zálohovej faktúry, vystavenej prevádzkovateľom.

Číslo účtu v tvare IBAN:  SK75 1100 0000 0029 4705 9653 (Tatra banka, a.s.)

 1. Suma musí byť uhradená v plnej výške najneskôr v deň začiatku konania denného tábora Tvorivé stavebnice.
 2. Zmluvu nahrádza prihláška, ktorú objednávatelia vyplnili na webstránke www.tvorivestavebnice.sk  s presnou špecifikáciou turnusu /termín/, identifikáciou objednávateľa a dieťaťa.

Nástup detí na tábor

 1. Pri nástupe do tábora si deti prinesú:
 • Informovaný súhlas rodiča
 • Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, podpísané rodičom (Nevyžadujeme, aby potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa bolo podpísané lekárom, stačí podpis rodiča – zodpovedného zákonného zástupcu),
 • kópiu preukazu poistenca. Ak dieťa užíva lieky alebo trpí potravinovou intoleranciou, má na niečo alergiu, je nutné túto skutočnosť uviesť pri nástupe na tábor a lieky odovzdať vedúcemu tábora.
 1. Akúkoľvek zmenu hodiny nástupu alebo návratu detí rodič oznámi elektronicky /e-mailom/ na info@tvorivestavebnice.sk, prípadne SMS správou na +421 911 185 003.

Povinnosti a práva objednávateľa

 1. Príchod dieťaťa do tábora /každý deň/ je vždy od 08:00 do 8:30 hod /ak nie je dohodnuté inak/. Prezentácia detí začína o 08:30 hod za prítomnosti vedúceho tábora, zdravotníka a výchovných vedúcich. Vyzdvihnutie detí z tábora je vždy do 16:30 hod. /ak nie je dohodnuté inak/.
 2. Objednávateľ zodpovedá za úplné a pravdivé údaje v zmluve. Ak v dôsledku uvedenia nepravdivých alebo  neúplných údajov v Potvrdení o zdravotnom stave dieťaťa dôjde k ohrozeniu zdravia dieťaťa alebo ostatných účastníkov tábora je prevádzkovateľ oprávnený  vymáhať náhradu škody týmto vzniknutú od rodiča, ktorý takéto nepravdivé údaje uviedol alebo predložil.
 3. Návštevy detí v tábore z technických a výchovných dôvodov neodporúčame. V prípade nejasnosti kontaktujte vedúceho tábora.
 4. Telefonický kontakt – ak je v tábore telefón, z dôvodu nenarúšania programu bude k dispozícii iba v dohodnutom čase. Telefónny kontakt je oznámený rodičom najneskôr pri nástupe detí na tábor.
 5. Cenné veci ako značkové oblečenie, šperky /napr. zlaté retiazky, náramky, atď./, mobilné telefóny, fotoaparáty, MP3, elektronické hry a iné neodporúčame dávať deťom do tábora. Za ich stratu prevádzkovateľ nezodpovedá.
 6. Keďže v detských táboroch ide o organizovaný pobyt, všetci účastníci sa musia podriadiť spoločnému programu a režimu dňa. V prípade nerešpektovania vedúcich a iného porušenia táborového poriadku musí dieťa bez nároku na vrátenie úhrady pobyt ukončiť.

Povinnosti a práva prevádzkovateľa.

 1. Prevádzkovateľ je povinný dodržať všetky podmienky uvedené v týchto Všeobecných zmluvných podmienkach o účasti na tábore a v informáciách o detskom tábore.
 2. Ak je prevádzkovateľ nútený v prípade nepredvídaných skutočností alebo neobsadení turnusu zmeniť podmienky alebo zrušiť turnus, navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy, alebo termínu. Ak objednávateľ s navrhovanými zmenami nesúhlasí, prevádzkovateľ mu vráti celú úhradu. Zmena zmluvy sa môže uskutočniť iba písomne. Pri zrušení turnusu z dôvodu neobsadenia musí byť objednávateľ informovaný do 5 kalendárnych dní pred nástupom.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy iba písomnou formou a uhradením storno poplatku. Odstúpenie od zmluvy je platné dňom doručenia písomného oznámenia prevádzkovateľa.
 2. V prípade nezaplatenia ceny za tábor v stanovených lehotách je prevádzkovateľ oprávnený písomne od zmluvy odstúpiť a neposkytnúť služby zo zmluvy vyplývajúce a objednávateľ je povinný uhradiť všetky náklady, ktoré prevádzkovateľovi nesplnením povinnosti objednávateľom vznikli.
 3. V prípade ak dieťa nenastúpi  do tábora, alebo nezačne čerpať služby tábora z akéhokoľvek dôvodu, alebo na základe vlastného rozhodnutia ich nevyčerpá vôbec, alebo z časti  nemá nárok na vrátenie časti ceny za nečerpané služby.
 4. Pri prerušení pobytu vznikne nárok iba na vyúčtovanie nevyčerpanej stravy a to iba v prípade, ak dôvodom odchodu je ochorenie dieťaťa a zákonný zástupca dieťaťa doručí potvrdenie od lekára o nemožnosti nastúpiť či pokračovať v tábore emailom na adresu info@tvorivestavebnice.sk alebo poštou na Talenty Na Východe, s.r.o., Kostolná pri Dunaji 244, 903 01. Pri prerušení pobytu z iných dôvodov, nárok na vyúčtovanie nevzniká.
 5. Prevádzkovateľ môže z dôvodu naplnenia kapacít tábora od zmluvy odstúpiť. Prednosť majú skôr platiaci objednávatelia. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet prevádzkovateľa. V takomto prípade prevádzkovateľ obratom vráti objednávateľovi už zaplatenú cenu za tábor.
 6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť tábor v prípade ak nebol prihlásený minimálny počet detí, pričom o tejto skutočnosti je povinná zaslať objednávateľovi oznámenie najneskôr do 5 dní pred nástupom do tábora. Prevádzkovateľ umožní  dieťaťu  účasť v inom turnuse tábora, pokiaľ budú voľné miesta a objednávateľ s tým bude súhlasiť, inak prevádzkovateľ bezodkladne  vráti objednávateľ ovi už zaplatenú cenu za tábor.
 7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s objednávateľom a zrušiť bez náhrady účasť dieťaťa v dennom tábore, a to v prípade, že svojim správaním ohrozuje majetok, alebo zdravie ostatných účastníkov tábora, alebo zamestnancov a pedagógov prevádzkovateľa, prípadne inštitúcie, kde sa tábor realizuje alebo závažným spôsobom narušuje priebeh tábora.
 8. Objednávateľ má právo písomne oznámiť prevádzkovateľovi, že namiesto  jeho dieťaťa sa tábora zúčastní iné dieťa, uvedené v tomto oznámení, pričom zároveň oznámi objednávateľa tohto náhradného dieťaťa.  Oznámenie musí obsahovať výslovný súhlas nového objednávateľa s uzatvorenou zmluvou a prehlásenie, že splní všetky dohodnuté podmienky uvedené v zmluve a Prihláške, pričom toto oznámenie musia podpísať rodičia oboch zamieňaných detí pred zástupcom prevádzkovateľa. Dňom  doručenia oznámenia  sa v ňom uvedený nový rodič stáva objednávateľom, ktorý vstupuje do práv a povinností pôvodného rodiča, pričom spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny tábora, ako i úhrady prípadných nákladov, ktoré prevádzkovateľovi so zmenou rodiča vzniknú.

Storno podmienky

 1. Podmienky pre odstúpenie od zmluvy o  tábore, vrátenie už zaplatenej ceny  a zaplatenie storno poplatkov sú nasledovné:
  – storno do 14 – 7 kalendárnych dní pred nástupom predstavuje 50 % z ceny pobytu.
  – v prípade stornovania 7 kalendárnych dní pred nástupom a menej, resp. v prípade nenastúpenia na pobyt predstavuje storno 100% z ceny pobytu. V tomto prípade však ponúkame aj možnosť prehlásiť dieťa na iný termín daného tábora, alebo nahlásiť iné dieťa. Poplatok sa presunie na daný termín alebo dieťa.
 2. V prípade stornovania náhradného termínu tábora nevzniká objednávateľovi nárok na vrátenie poplatku za tábor.
 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na operatívnu zmenu podmienok tábora alebo programu, ak z objektívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov, alebo mimoriadnych okolností, ktoré prevádzkovateľ nemal možnosť ovplyvniť a predvídať, nie je možné program tábora a služby zabezpečiť, pričom v takomto prípade je prevádzkovateľ povinný vrátiť objednávateľom zaplatenú cenu za tábor  alebo poskytnúť primeranú zľavu z ceny tábora. O týchto  zmenách prevádzkovateľ operatívne informuje objednávateľov.

Ochrana osobných údajov

 1. Objednávateľ týmto udeľuje prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov a osobných údajov jeho dieťaťa v zmysle Zásad ochrany osobných údajov, uverejnených na webstránke tvorivestavebnice.sk v rozsahu: meno a priezvisko, titul, e-mail, telefónne číslo, adresa, meno a priezvisko dieťaťa, trieda, škola), ktoré poskytol pri registrácii na denný tábor organizovaný prevádzkovateľom.
 2. Objednávateľ týmto udeľuje prevádzkovateľovi súhlas/nesúhlas so spracovaním a uverejnením fotografií a ilustračných videí z denného tábora, ktorého sa jeho dieťa zúčastnilo. Prevádzkovateľ je oprávnený osobné údaje účastníka, fotografie a ilustračné videá z táborov spracúvať, a to na marketingové účely, prezentáciu a propagáciu aktivít prevádzkovateľa.
 3. Súhlas so spracúvaním osobných údajov objednávateľ udeľuje dobrovoľne na dobu neurčitú. Objednávateľ týmto súhlasí, aby mu boli zasielané informácie o ďalších aktivitách prevádzkovateľa.
 1. Objednávateľ súčasne týmto v súlade s § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlasí/nesúhlasí s tým, aby mu prevádzkovateľ doručoval elektronickú poštu v súvislosti s prezentáciou svojich ďalších aktivít. Objednávateľ berie na vedomie, že tento súhlas je oprávnený kedykoľvek odvolať.
 2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že tieto osobné údaje bude spracúvať v súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení.
 3. Objednávateľ výslovne berie na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté mu zo strany prevádzkovateľa sú predmetom práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa objednávateľ výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu oprávnenej osoby zasiahol do týchto práv, a to najmä vyhotovením kópii (rozmnožením) materiálov.

Záverečné ustanovenia

 1. V  prípade vzniku sporu  súvisiaceho s uzatvorenou zmluvou  sa tento riadi týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami a príslušnými ustanoveniami zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka  a právnym poriadkom  platným  v Slovenskej republike.
 2. Objednávateľ podpísaním Záväznej prihlášky dieťaťa do tábora organizovaného prevádzkovateľom prehlasuje, že pred vyplnením Prihlášky si tieto Všeobecné  zmluvné podmienky prečítal, ich obsahu porozumel a súhlasí s nimi.
 3. Tieto podmienky účasti platia od 01.06.2017 a sú neoddeliteľnou súčasťou záväznej prihlášky dieťaťa na tábor. Pripomienky ako aj reklamácie treba podať písomne najneskôr do 30 dní po návrate z tábora.

Všeobecné obchodné podmienky – LEGO krúžok

ďalej „obchodné podmienky“

I. Všeobecné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Talenty Na Východe, s.r.o., Kostolná pri Dunaji 244, 903 01, IČO:51 841 509, DIČ: 2120806094, ako poskytovateľa služieb (ďalej len poskytovateľa) a rodičom, resp. iným zákonným zástupcom (ďalej len „objednávateľ“) pri organizácii krúžku Tvorivé stavebnice (ďalej len „krúžok“), ktorého sa dieťa objednávateľa (ďalej len „dieťa“) zúčastní.

2. Dieťaťom je každá osoba mladšia ako 18 rokov, ktorá je zastúpená rodičom, alebo iným zákonným zástupcom. Tieto podmienky sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a sú  pre zúčastnené strany záväzné.

II. Poskytované služby

3. Poskytovateľ služieb organizuje na základných školách krúžok Tvorivé stavebnice, ktorého sa dieťa zúčastňuje  za úhradu v rozsahu jeden krát týždenne v trvaní 60 minút, celkom 16 hodín za školský polrok.

4. Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a objednávateľom vzniká objednaním produktu Prihláška na Krúžok Tvorivé stavebnice na webovej stránke www.tvorivestavebnice.sk a jeho potvrdením zo strany poskytovateľa.

5. Objednávateľ prihlasuje dieťa na krúžok na každý školský polrok zvlášť. Pre prihlásenie dieťaťa v prvom aj druhom polroku je potrebné v oboch prípadoch vyplniť prihlášku.

III. Cena a platobné podmienky

6. Objednávateľ je povinný uhradiť cenu za krúžok bankovým prevodom na účet Poskytovateľa s uvedením variabilného symbolu /VS/ a menom dieťaťa v poznámke .

7. Objednávateľ je povinný uhradiť platbu za krúžok pre každý školský polrok zvlášť. Dieťa sa môže zúčastniť krúžku až po zaplatení splátky. Doklad o úhrade splátky za krúžok je objednávateľ, resp. dieťa povinný predložiť lektorovi krúžku pred začiatkom prvej hodiny krúžku.

8. Pokiaľ objednávateľ, resp. dieťa nepredloží doklad o úhrade za krúžok, nebude vzaté na krúžok. V takom prípade bude dieťa ponechané v ŠKD, pokiaľ do neho dochádza. Pokiaľ nie, bude poslané domov a lektor ani Poskytovateľ za dieťa nepreberá zodpovednosť.

9. V prípade, kedy nebude platba za krúžok uhradená riadne a včas, bude objednávateľ vyzvaný k úhrade dlžnej čiastky prostredníctvom mailu alebo sms správou. Pokiaľ ani potom nebude platba za krúžok uhradená, bude prípad predaný k vymáhaniu advokátskej kancelárii. Náklady spojené s týmto vymáhaním + administratívny poplatok vyčíslený na 5 EUR spojený s upomienkami, bude povinný uhradiť objednávateľ.

IV. Neprítomnosť dieťaťa na krúžku, neuskutočnené hodiny

10. V prípade absencie dieťaťa na hodine krúžku v I. školskom polroku z dôvodu choroby 3 a viac krát za sebou, poskytovateľ prevedie alikvotnú časť financií za neabsolvované hodiny do nasledujúceho platobného obdobia na základe žiadosti rodiča a lekárskeho potvrdenia, zaslaného mailom na info@tvorivestavebnice.sk. V prípade absencie dieťaťa z dôvodu choroby 4 a viac krát za sebou v II. školskom polroku, bude alikvotná časť financií vrátená na účet rodiča na základe žiadosti rodiča a lekárskeho potvrdenia, zaslaného mailom na info@tvorivestavebnice.sk.

11. V prípade absencie dieťaťa na hodine krúžku z iných dôvodov, ako je uvedené v bode 10. tohto článku, neposkytuje poskytovateľ žiadnu finančnú, či inú kompenzáciu.

12. V prípade ak dieťa prestane navštevovať krúžok z akéhokoľvek iného dôvodu, ako je uvedené v bode 10. alebo na základe vlastného rozhodnutia, nemá nárok na vrátenie časti ceny za nečerpané služby.

13. Pokiaľ sa hodina krúžku nekoná z dôvodu absencie lektora, hodina krúžku sa nahradí predĺžením nasledujúcich hodín o 20 minút tak, aby boli odučené všetky hodiny za celý školský rok.

14. Pokiaľ sa hodina krúžku nekoná z dôvodu školských prázdnin, štátneho sviatku, alebo z dôvodov na strane školy, neposkytuje poskytovateľ žiadnu finančnú, či inú kompenzáciu.

V. Zrušenie krúžku, odstúpenie od zmluvy

15. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy do 14 dní a to oznámením prostredníctvom E-mailu na adresu info@tvorivestavebnice.sk. Odstúpenie od zmluvy je platné dňom doručenia písomného oznámenia poskytovateľom. Viac o možnosti odstúpenia od zmluvy si prečítate tu.

16. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na operatívnu zmenu podmienok realizácie krúžku, ak z objektívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov, alebo mimoriadnych okolností, ktoré Poskytovateľ nemal možnosť ovplyvniť a predvídať, nie je možné realizáciu krúžku zabezpečiť. O týchto zmenách poskytovateľ bezodkladne informuje objednávateľa.

V takomto prípade Poskytovateľ nahradí zameškané hodiny predĺžením, resp. zdvojením nasledujúcich hodín, resp. ponúkne objednávateľovi inú alternatívu kompenzácie platby.

17. Pokiaľ je krúžok zrušený z organizačných dôvodov Poskytovateľa, je objednávateľom vrátená pomerná časť platby za neabsolvované hodiny.

18. Poskytovateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť a neposkytnúť služby zo zmluvy vyplývajúce v prípade nezaplatenia ceny za krúžok v stanovených lehotách. V takom prípade je objednávateľ povinný uhradiť všetky náklady, ktoré poskytovateľovi vznikli.

19. Poskytovateľ môže z dôvodu naplnenia kapacít krúžku od zmluvy odstúpiť. V takomto prípade poskytovateľ vráti objednávateľovi už zaplatenú cenu za krúžok.

20. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť krúžok v prípade ak nebol prihlásený minimálny počet detí, pričom o tejto skutočnosti je povinný objednávateľa oboznámiť. V takom prípade Poskytovateľ bezodkladne  vráti rodičovi už zaplatenú cenu za krúžok.

21. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s objednávateľom a zrušiť bez náhrady účasť dieťaťa na krúžku, a to v prípade, že dieťa svojim správaním ohrozuje majetok, alebo zdravie ostatných detí na krúžku, alebo lektora, prípadne inštitúcie, kde sa krúžok realizuje alebo závažným spôsobom narušuje priebeh krúžku a tiež v prípade nerešpektovania lektora a určených pravidiel, resp. vyvolávania konfliktov s inými deťmi.

VI. Ochrana osobných údajov

25. Objednávateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, adresa a mobilné telefónne číslo a tiež meno, priezvisko, škola a trieda dieťaťa, ktoré poskytol pri registrácii na krúžok organizovaný Poskytovateľom. Súhlas so spracúvaním osobných údajov objednávateľ udeľuje dobrovoľne na dobu neurčitú.

26. Objednávateľ súčasne týmto v súlade s § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlasí s tým, aby mu Poskytovateľ doručoval elektronickú poštu v súvislosti s prezentáciou svojich ďalších aktivít. Objednávateľ berie na vedomie, že tento súhlas je oprávnený kedykoľvek odvolať.

27. Poskytovateľ sa zaväzuje, že tieto osobné údaje bude spracúvať v súlade s príslušnou legislatívou o ochrane osobných údajov v platnom znení. Viac o ochrane osobných údajov tu.

VII. Záverečné ustanovenia

28. Objednávateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ nezodpovedá za stratu cenných vecí detí na krúžku ako napríklad značkové oblečenie, šperky, mobilné telefóny, fotoaparáty, MP3 prehrávače, elektronické hry a pod. Poskytovateľ neodporúča dávať deťom cenné veci na krúžok.

29. Objednávateľ prehlasuje, že pred objednaním produktu Prihláška na krúžok Tvorivé stavebnice si tieto Všeobecné  obchodné podmienky prečítal, ich obsahu porozumel a súhlasí s nimi. Tieto podmienky účasti platia od 01.08.2018 a sú neoddeliteľnou súčasťou záväznej prihlášky dieťaťa na krúžok.

V Kostolnej pri Dunaji, 1.8. 2018