Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní od objednania produktu Prihláška na krúžok Tvorivé stavebnice. Lehota na odstúpenie od zmluvy  uplynie po 14 dňoch od objednania produktu Prihláška na krúžok Tvorivé stavebnice, najneskôr však v deň absolvovania prvej hodiny krúžku. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy Formulárom na odstúpenie od zmluvy alebo akýmkoľvek iným jednoznačným vyhlásením o odstúpení od zmluvy, ktoré môžete poslať elektronicky na našu Emailovú adresu: info(@)tvorivestavebnice.sk. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy si pozrite tu. Prijatie odstúpenia od zmluvy Vám potvrdíme e-mailom.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu.

Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez zaúčtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.